Rydych chi yma: Hafan / Pynciau / Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol / Heneiddio
 

Heneiddio

Older People  

Mae canran y bobl hŷn ym mhoblogaeth y Deyrnas Gyfunol yn cynyddu ond mae'r duedd hon yn amlycach fyth yng Nghymru. Mae 35.9% o boblogaeth bresennol Cymru dros 50 oed ac mae 22.7% dros 60 oed.

Yng Nghymru, mae newidiadau i'w hwyluso trwy fyd llywodraeth leol ar y cyfan am ei fod yn bennaf cyfrifol am roi Strategaeth Pobl Hŷn Cymru ar waith ar ran y Cynulliad, ac yn cyflawni'r rôl arweiniol yn ei datblygu.

Mae pwyslais ail gam y strategaeth ar briflifo. Ystyr hyn yw bod rhaid i bob awdurdod lleol ystyried materion pobl hŷn ym mhob agwedd ar ei waith, gan ehangu'r golwg tu hwnt i iechyd a gofal cymdeithasol. Ar ben hynny, mae'r pwyslais ar gyfranogi ac ymgysylltu ymhlith pobl hŷn yn parhau i ofalu bod cymunedau amryfal pobl hŷn yn cael dweud eu dweud.

Mae pob awdurdod lleol wedi penodi Hyrwyddwr Pobl Hŷn, sy'n aelod o'r cabinet, fel arfer. Ei rôl yw gofalu bod materion pobl hŷn yn flaenoriaeth wrth datblygu polisïau a gwasanaethau. At hynny, mae Cydlynydd Strategaeth y Bobl Hŷn ym mhob awdurdod. Ei gyfrifoldeb yw llunio dulliau newydd o ddatblygu polisïau a gwasanaethau ar y cyd ag adrannau a gwasanaethau eraill gan gynnwys y byrddau iechyd lleol, ymddiriedolaethau'r GIG, mudiadau gwirfoddol lleol a phobl hŷn. Ym mhob ardal, mae cynllun gweithredu sy'n cydblethu â'r cynllun cymunedol lleol a'r cynllun lleol ar gyfer iechyd, gofal cymdeithasol a lles.

 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisiau am breifatrwydd. Cymerwch funud i adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn ei ddefnyddio a'r wybodaeth rydym yn gasglu ar ein gwefan. Os ydych yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, mi fyddwch yn cytuno gyda'r newidiadau hyn.

Dwi'n cytuno

Fe ddylai'r neges hwn ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.