Rydych chi yma: Hafan / pynciau / Gwella a llywodraethu / Fframwaith Gwella Perfformiad
 

Fframwaith Gwella Perfformiad

Mae gwella gan sefydliadau unigol a’r sector i gyd yn rhan annatod o Raglen Gwella Cymru o hyd. Felly, mae byd llywodraeth leol yn casglu, yn cymharu ac yn cyhoeddi ei ddangosyddion ei hun ochr yn ochr â rhai Llywodraeth Cymru.

Mae Fframwaith y Gwella Perfformiad yn canolbwyntio ar dair agwedd:

  • dangosyddion strategol gwladol mae Gweinidogion Cymru wedi’u pennu;
  • dulliau mesur atebolrwydd cyhoeddus – dulliau mae’r awdurdodau lleol yn eu defnyddio i hwyluso atebolrwydd cyhoeddus;
  • data gwella gwasanaethau – setiau data ystyrlon ar gyfer gwasanaethau a’r cyrff sy’n eu rheoleiddio i ddibenion gwella.

Hanfod dulliau mesur atebolrwydd cyhoeddus yw set fechan o ddangosyddion sy’n ‘canolbwyntio ar ddeilliannau’ gan adlewyrchu’r agweddau mae’r awdurdodau lleol wedi cytuno eu bod yn bwysig o ran atebolrwydd cyhoeddus. Er enghraifft: ailgylchu, cyrhaeddiad addysgol a datblygu cynaladwy. Rhaid casglu a dilysu’r wybodaeth ar ffurf adroddiad gwladol i’w gyhoeddi bob blwyddyn.

Bydd gwasanaethau awdurdodau lleol a’r cyrff sy’n eu rheoleiddio yn defnyddio data gwella gwasanaethau wrth drefnu, cynnig a gwella gwasanaethau. Er enghraifft, data cyffredinol megis amcangyfrifon o boblogaethau a chanran y bobl sydd mewn swydd. Gallai data penodol megis costau fesul uned, adnoddau, cynnyrch pob gwasanaeth ac ati fod yn rhan o’r set hon maes o law. Yr awdurdodau lleol fydd yn pennu cynnwys y data yn ôl anghenion a gwerth. Mae bwriad i’w casglu’n ganolog a’u lledaenu ym myd llywodraeth leol i helpu i wella gwasanaethau.
Er bod y dangosyddion gwladol a’r dulliau mesur i’w defnyddio’n benodol i ddibenion atebolrwydd cyhoeddus, mae data gwella gwasanaethau a dangosyddion lleol eraill i’w defnyddio gan 27 clwb meincnodi sy’n ymwneud â meysydd megis cynllunio a gwasanaethau i blant. Rheolwyr y gwasanaethau sy’n cynnal y clybiau hynny i hybu gwella yn eu gwasanaethu nhw. Canolfan Meincnodi Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru sy’n cydlynu’r clybiau ar y we.

Mae’r dangosyddion gwladol a’r dulliau mesur ar gael trwy wefan Fy Nghyngor Lleol lle gall y cyhoedd, y cynghorwyr, y swyddogion a’r partneriaid weld a chymharu gwaith amryw gynghorau dros amser.

Cyhoeddiadau:

 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisiau am breifatrwydd. Cymerwch funud i adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn ei ddefnyddio a'r wybodaeth rydym yn gasglu ar ein gwefan. Os ydych yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, mi fyddwch yn cytuno gyda'r newidiadau hyn.

Dwi'n cytuno

Fe ddylai'r neges hwn ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.