Rydych chi yma: Hafan / PYNCIAU / Gwella a llywodraethu / Fframwaith Gwella Perfformiad
 

Fframwaith Gwella Perfformiad

Mae mwy a mwy a hunanasesu a hunanadolygu yn y modd mae byd llywodraeth leol Cymru yn ymwneud â materion gwella. Yn 2010, rhoes Llywodraeth Cymru gyfrifoldeb am y rhan fwyaf o weithgareddau mesur perfformiad byd llywodraeth leol i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Yn sgîl adolygu'r drefn gyfredol, mae fframwaith newydd ar gyfer gwella'r perfformiad ar waith er mis Ebrill 2011.

Mae'r fframwaith newydd yn canolbwyntio ar ddau faes:

  • Mesur atebolrwydd cyhoeddus – dulliau sy'n mesur sut mae sefydliadau'n atebol i'r cyhoedd. 
  • Data am wella gwasanaethau – llunio setiau o ddata ystyrlon y caiff gwasanaethau a'r cyrff sy'n eu rheoleiddio eu defnyddio ar gyfer gwella.

Mae'r atebolrwydd cyhoeddus yn cael ei fesur trwy ychydig o ddangosyddion sy'n ymwneud â deilliannau. Maen nhw wedi'u dewis o blith rhai'r hen fframwaith ac yn adlewyrchu agweddau mae'r awdurdodau lleol wedi cytuno eu bod yn bwysig o ran bod yn atebol i'r cyhoedd (megis ailgylchu, cyrhaeddiad addysgol, datblygu cynaladwy). Mae gofyn i baratoi'r wybodaeth honno ar gyfer y wlad i gyd, llunio adroddiadau amdani, ei dilysu a'i chyhoeddi bob blwyddyn.

Caiff gwasanaethau'r awdurdodau lleol, a'r cyrff sy'n eu rheoleiddio, ddefnyddio'r data am wella gwasanaethau wrth drefnu, cynnig a gwella gwasanaethau. Yn y set hon, mae'n bosibl y bydd maes o law ddata cyffredinol megis amcangyfrifon a rhagolygon am y boblogaeth, canrannau'r rhai sydd heb waith a data penodol am wasanaethau megis costau unedau, adnoddau a llif gwaith y gwasanaethau. Er mai'r awdurdodau lleol fydd yn diffinio'r set yn ôl angen a gwerth, fe fydd y data'n cael eu casglu'n ganolog a'u lledaenu ym myd llywodraeth leol i helpu'r gwasanaethau i wella.

Gweinidogion Cymru fydd yn pennu'r Dangosyddion Strategol Cenedlaethol o hyd. Mae gofyn statudol i bob awdurdod lleol gasglu gwybodaeth a chyflwyno adroddiadau am y rheiny. Mae canllawiau am y dangosyddion hynny ar wefan Llywodraeth Cymru.

Yn ystod 2011-12, bydd Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru yn cydweithio â'r awdurdodau lleol, rhwydweithiau arbenigol a chyrff rheoleiddio i ddatblygu a mireinio'r ffyrdd o fesur atebolrwydd cyhoeddus a'r data am wella gwasanaethau.

 

 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisiau am breifatrwydd. Cymerwch funud i adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn ei ddefnyddio a'r wybodaeth rydym yn gasglu ar ein gwefan. Os ydych yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, mi fyddwch yn cytuno gyda'r newidiadau hyn.

Dwi'n cytuno

Fe ddylai'r neges hwn ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.