Rydych chi yma: Hafan / Canolfan y Cyfryngau l Gwasanaeth tanysgrifio / Mae gwasanaethau’r cynghorau’n parhau i wella, yn ôl yr ystadegau diweddaraf
 

Archwil archyf datganiadau cyflym
Mae gwasanaethaur cynghoraun parhau i wella, yn l yr ystadegau diweddaraf

29 Medi 2011

Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod y rhan fwyaf o wasanaethau cynghorau Cymru wedi gwella yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn ôl manylion mae Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru wedi’u cyhoeddi heddiw, gwellodd 68% o ddangosyddion perfformiad y cynghorau yn 2010-11.

Meddai’r Cyng. Russell Roberts (Rhondda Cynon Taf), Llefarydd WLGA dros Faterion Gwella:

“Dylai’r awdurdodau lleol fod yn falch o’u cynnydd dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydyn ni mewn sefyllfa ymestynnol a rhaid canmol y cynghorau a’u gweithwyr am barhau i wella er gwaetha’r anawsterau maen nhw wedi’u hwynebu.
Cyhoeddodd y Prif Weinidog ei raglen lywodraethu yr wythnos yma. Gan y bydd yn canolbwyntio ar gyflawni, mae’r data sydd wedi’u cyhoeddi heddiw yn dangos bod y cynghorau’n cyflawni yn barod.


Rhaid pwysleisio bod y gwasanaethau wedi bod yn gwella bob blwyddyn dros y pum mlynedd diwethaf ac mae’r bwlch rhwng y safonau gorau a’r rhai gwaethaf yn llai bellach, hefyd.
Mae’n amlwg yr hoffen ni weld rhagor o gynnydd mewn rhai meysydd, ac mae rhai gwasanaethau’n cyflawni llai. At hynny, mae amrywio yn yr hyn sy’n cael ei gyflawni ledled Cymru ac, er bod peth blaenoriaethu lleol yn ôl amgylchiadau pob ardal, mae lle bob amser i rai gwasanaethau fynd ati i gau’r bwlch.”

Dyma rai dangosyddion pwysig ar gyfer 2010-11:

• Mae’r data am wastraff yn dangos gwelliannau sylweddol am fod canran y gwastraff sy’n cael ei gladdu’n parhau i ostwng. Llwyddodd y cynghorau i ailgylchu neu ailddefnyddio 44% o’r gwastraff roedden nhw wedi’i gasglu, o’i chymharu â 39% y flwyddyn gynt.
• Aeth absenoldeb o achos salwch i lawr at y lefel isaf ers 9 mlynedd. Ar gyfartaledd, collodd pob gweithiwr 10.3 diwrnod o achos salwch – hanner diwrnod yn well na’r flwyddyn gynt, cyfwerth â rhyw 88,000 o ddiwrnodau gwaith ychwanegol. Mae’r awdurdodau leol am reoli absenoldeb o’r fath yn well fyth, fodd bynnag.
• Mae 70% o’r dangosyddion ynglŷn â’r amgylchedd a thrafnidiaeth yn dangos gwelliannau hefyd, gan gynnwys canran y tomenni anghyfreithlon sydd wedi’u clirio cyn pen pum diwrnod gwaith. Mae cyflwr y ffyrdd wedi gwaethygu, fodd bynnag, o ganlyniad i’r tywydd garw dros y ddau aeaf diwethaf. Mae rhai awdurdodau wedi cyhoeddi yn ddiweddar y byddan nhw’n neilltuo cyfalaf sylweddol ar gyfer rhaglenni atgyweirio’r ffyrdd.
• Mae 72% o ddangosyddion gofal cymdeithasol yn well na’r llynedd. Maen nhw’n dangos bod galw mawr am wasanaethau gan fod yr awdurdodau lleol wedi delio â 47,500 o atgyfeiriadau ynglŷn â phlant yn 2010-11. Fe gynyddodd canran yr atgyfeiriadau o’r fath a gafodd eu cwblhau cyn pen saith diwrnod gwaith at 66.6% ledled Cymru ac fe gynyddodd canran yr oedolion roedd eu cynlluniau gofal wedi’u hadolygu yn ôl yr amserlen at 75.5%. Mae’r dangosyddion yn datgelu hefyd y trefniadau gwell rhwng gwasanaethau cymdeithasol a chyrff iechyd ac mae canran y cleifion nad oedd modd eu rhyddhau o’r ysbyty am nad oedd gofal cymdeithasol ar eu cyfer wedi gostwng at 5.76 fesul 1000 o bobl.
• Mae’r dangosyddion am addysg yn dangos ein bod ar y trywydd iawn o hyd er bod pawb yn cytuno bod angen cyflymu’r cynnydd. Mae pwyntiau disgyblion 15-16 oed, ar gyfartaledd, wedi codi am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac mae sgoriau plant dan ofal wedi cynyddu’n sylweddol, hefyd. Gadawodd llai nag 1% o bobl ifanc 15-16 oed addysg orfodol heb unrhyw gymwysterau cydnabyddedig, y pumed gwelliant yn olynol er 2005-06.
• Mae 60% o’r dangosyddion ym maes tai wedi dangos gwelliannau, gan gynnwys cynnydd yng nghanran y cartrefi fforddiadwy. Mae llai wedi’i gyflawni ynglŷn â digartrefedd ers y flwyddyn flaenorol, fodd bynnag, yn ôl rhai dangosyddion ond rhaid ystyried hynny yng ngoleuni’r ffaith bod nifer y rhai ofynnodd am gymorth achos eu bod heb gartref wedi cynyddu o 11% yn 2010-11. Mae angen mwy o amser i brosesu ceisiadau ar gyfer grant cyfleusterau’r anabl bellach o’i gymharu â 2009-10. At hynny, mae amrywio eang yn y ffigurau er bod modd esbonio hynny, i ryw raddau, o ystyried y newidiadau yn y ffordd mae’r awdurdodau lleol yn rheoli ac yn mesur eu gwaith ynglŷn â gweinyddu’r grant hwnnw.

Mae’r manylion i gyd ym Mwletin Perfformiad Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru: www.dataunitwales.gov.uk

DIWEDD
Nodiadau i olygyddion
Byddai WLGA yn eich cynghori i osgoi llunio tablau cynghrair wedi’u seilio ar hyn a hyn o ddangosyddion achos na fydden nhw’n cyfleu darlun cywir o’r hyn sydd wedi’i gyflawni. Mae’n amhosibl cymharu llawer o’r dangosyddion â’i gilydd achos eu bod yn amrywio’n fawr o ran eu hehangder a’i heffaith ar ddinasyddion a defnyddwyr. Ar ben hynny, mae rhai dangosyddion yn canolbwyntio ar brosesau rheoli, yn hytrach na deilliannau i ddinasyddion.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Lucy Sweet 

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisiau am breifatrwydd. Cymerwch funud i adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn ei ddefnyddio a'r wybodaeth rydym yn gasglu ar ein gwefan. Os ydych yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, mi fyddwch yn cytuno gyda'r newidiadau hyn.

Dwi'n cytuno

Fe ddylai'r neges hwn ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.